Regulamentul concursului Trofeul Arthur pentru literatură pentru copii

16 iulie 2012

Articolul 1 – Organizatorul concursului:

S.C. Grupul Editorial Art S.R.L., cu sediul în Bucureşti,  înregistrată cu CUI RO13965909, denumită în continuare Organizator, a iniţiat un proiect social cu scop educativ şi cultural, organizând un concurs literar, la nivel naţional, dedicat atât debutanţilor, cât şi scriitorilor consacraţi, intitulat „Trofeul Arthur”.
Pentru buna funcţionare a proiectului cultural, organizatorul a hotărât următoarele:
1.1. Concursul să aibă un Regulament.
1.2. Participanţii la acest concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial, denumit în continuare Regulament Oficial.
1.3. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public, conform legislaţiei aplicabile din România. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţarea şi publicarea lor pe site-ul: http://www.editura-art.ro/blog.
Articolul 2 – Condiţii de participare
2.1. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetăţenie română cu vârsta de peste 18 ani şi care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de prezentul Regulament Oficial.
2.2. Nu pot participa la acest concurs angajaţii Organizatorului şi ai Sponsorilor/Partenerilor (angajaţii societăţilor din grupul Sponsorilor/Partenerilor) şi nici rudele acestora de gradul I (copii, părinţi, soţul/soţia). Nici persoanele antrenate în organizarea şi realizarea concursului şi a atelierelor creative, membrii juriului şi rudele de gradul I ale acestora nu pot participa la acest concurs.
2.2.1. Nu pot participa, cu acelaşi text, câştigătorii ediţiilor anterioare.
2.3. Pot participa la acest concurs toate persoanele fizice cu cetăţenie română care NU au publicat niciodată în volum creaţiile literare proprii transmise Organizatorului sau care au fost declarate câştigătoare ale unui concurs cu tematică similară sau care să facă obiectul unui contract de editare sau publicare viitoare.
2.4. Prin excepţie de la prevederile art. 2.3., pot participa la acest concurs persoanele fizice cu cetăţenie română, de peste 18 ani, care au publicat creaţiile literare proprii sau fragmente din acestea pe blog-ul personal sau în reviste de specialitate.
2.5. Participanţii se pot înscrie la una dintre secţiuni sau la toate secţiunile. Participanţii nu au dreptul să se înscrie de mai multe ori la o secţiune.
2.6. Creaţiile literare trimise în condiţiile prezentului Regulament Oficial vor fi însoţite în mod obligatoriu de: - Date personale – „FIŞĂ DE PARTICIPARE” (Pagina 1); - Acordul publicării – „ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE” (Pagina 2).
2.7. Participanţii vor trimite Manuscrisul luând cunoştinţă de „ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE”. Astfel nu vor completa alte formulare, nu vor scana acte, nu vor semna şi nu vor aştepta confirmarea de primire a acestor documente. Lipsa oricăreia dintre paginile documentului (Pagina 1, Pagina 2 sau amândouă), precum şi omisiunile din formular vor duce la descalificarea automată.
Articolul 3 – Perioada de desfăşurare a concursului:
3.1. Concursul se desfăşoară în perioada 1 iunie – 25 noiembrie, după cum urmează: - 1 iunie – 1 octombrie  – ÎNSCRIERE - 1 octombrie – 20 noiembrie – JURIZARE - 25 noiembrie – PREMIERE + PETRECERE (dedicată tuturor participanţilor şi partenerilor)
3.2. Perioada de desfăşurare a concursului, respectiv datele preconizate pentru Premiere şi Petrecere pot fi modificate, dar vor fi anunţate în prealabil.
Articolul 4 – Secţiuni:
4.1. Concursul are 3 (trei) secţiuni: Poezie, Proză scurtă, Roman. Publicul căruia i se adresează textele sunt adolescenţii de 10-16 ani.
4.1.1. Secţiunea Poezie: - poezii pentru tineri care au vârsta indicată - fiecare concurent va trimite un volum de versuri de minimum 50, maximum 150 de pagini
4.1.2. Secţiunea Proză scurtă: - proză pentru tineri care au vârsta indicată - creaţia literară va avea maximum 10 proze scurte, nu mai puţin de 100 de pagini, nu mai mult de 200 de pagini
4.1.3. Secţiunea Roman:
- proză pentru tineri care au vârsta indicată
- creaţia literară va avea minimum 100 de pagini
Articolul 5 – Detalii tehnice:
5.1. Textele creaţiilor literare vor fi în limba română, editate în WORD, vor conţine diacritice, caracterul Times New Roman, mărimea 12, iar spaţiul între rânduri va fi de 1,5.
5.2. Numele concurentului nu va fi inserat pe niciuna dintre paginile manuscrisului. Nerespectarea acestei reguli duce la descalificarea automată a respectivului candidat.
Articolul 6 – Anunţarea câştigătorilor
Câştigătorii concursului vor fi anunţaţi înainte de premiere pe site-ul http://www.editura-art.ro/blog.
Articolul 7 – Juriul
Câştigătorii concursului vor fi desemnaţi de un juriu format din specialişti.
Articolul 8 – Premiile
8.1. Câştigătorii fiecărei secţiuni vor primi un premiu în bani, valoarea acestuia fiind de 500 de euro. La fiecare ediţie se acordă şi Marele Premiu celui mai bun participant, indiferent de secţiunea pentru care a aplicat acesta, în valoare de 2.000 de euro. De asemenea, textul acestuia va fi publicat la Editura Arthur.
8.2. Premiile vor fi decernate într-un cadru festiv, în prezenţa presei de specialitate, toţi concurenţii fiind invitaţi.
8.5. Organizatorii Concursului nu pot fi făcuţi responsabili de situaţia în care câştigătorul nu intră în posesia premiului din cauze care ţin de culpa participantului sau de completarea incorectă a datelor de înscriere la concurs.
Articolul 9 – Întreruperea concursului:
Prezentul concurs va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte de a anunţa public decizia pe http://www.editura-art.ro/blog.
Articolul 10 – Taxe şi impozite:
Concursul se desfăşoară în acord cu prevederile Codului fiscal din 22 decembrie 2003, Cap. VIII, modificat şi completat. Premiile (suplimentare publicării în volum) se vor acorda în bani, iar impozitele vor fi reţinute de ORGANIZATOR din premiul CÂŞTIGĂTORULUI, conform Legii 571/2003 a Codului Fiscal, modificată şi completată. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu premiile câştigate, sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor.
Articolul 11 – Prelucrarea datelor personale:
Organizatorul concursului a notificat ANSPDCP (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal). Prelucrarea notificată, având ca scopuri „educaţie şi cultură” şi „premiere nominală la concurs literar naţional”, a fost înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrării de date cu caracter personal sub nr. 0016707. Organizatorul concursului se obligă să respecte drepturile tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi la libera circulaţie a acestor date.
 
Prin înscrierea în Concurs, aveţi obligaţia de a completa corect şi integral Pagina 1 – formular cu date personale, acesta făcând parte din aplicaţia înscrierii la Concurs.
La cererea scrisă a participantului, datată şi semnată, expediată pe adresa de e-mail: concurs@editura-art.ro, organizatorul se obligă: • Să confirme, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, dacă prelucrează sau nu datele personale ale solicitantului; • Să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile legale; • Să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
Articolul 12 – Litigii:
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la acest concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din România.
 
ÎNSCRIERE
Înscrierea în concurs se face ulterior luării la cunoştinţă a Acordului de confidenţialitate care a fost creat pentru a oferi informaţii uşor de înţeles cu privire la produsele şi serviciile noastre culturale, pentru a vă ajuta să luaţi decizii mai bine documentate, la modul în care puteţi utiliza produsele şi accesoriile culturale, precum şi la informaţiile pe care ni le trimiteţi ca feedback. Detalii despre confidenţialitate în Regulament: Articolul 11 – Prelucrarea datelor personale.
Descarcă fisierul şi completează, după cum urmează:
Pagina 1: Date personale Pagina 2: Acordul publicării textului Începând cu pagina 3, documentul va fi completat cu textul literar. Se vor respecta regulile prezentate în Regulament.
Apoi trimiteţi un mesaj gol cu Subiect: concurs şi ataşaţi documentul salvat cu numele dumneavoastră şi secţiunea la care participaţi. (Exemplu denumire fişier ataşat: Ionescu-Maria-Simona-proză.doc)
Mesajele cu ataşament se transmit pe adresa concurs@editura-art.ro.
Dacă doriţi să participaţi la toate secţiunile, veţi trimite un mesaj pentru fiecare document. Nu veţi trimite în acelaşi mesaj mai multe ataşamente. (Exemplu: dacă participaţi şi la poezie, şi la proză, veţi trimite două mesaje, fiecare cu câte un document ataşat. Fiecare document va conţine primele două pagini indispensabile (prezentate mai sus, fără de care lucrările înscrise îşi vor pierde eligibilitatea).
Organizatorii vor transmite un mesaj de confirmare a înscrierii în Concurs.
———————————————————————————————
Trimiteţi-vă aplicaţia doar dacă acceptaţi acest Acord de confidenţialitate: Prin acest website se prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (nume, prenume, CNP, adresă, seria şi numărul Cărţii de Identitate), prin mijloace automatizate, în cadrul acţiunilor şi/sau activităţilor de marketing şi publicitate organizate de societate, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele personale, acestea fiind necesare pentru înregistrarea la concurs, dar şi în vederea desemnării câştigătorilor dintre concurenţii înscrişi. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea de a participa la Concurs şi de a fi premiaţi. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi NU sunt comunicate terţilor, cu excepţia controalelor din partea organelor abilitate ale Statului. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor, înţelegând prin aceasta că decideţi să abandonaţi Concursul. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteţi trimite o cerere prin e-mail la aceeaşi adresă de mai sus. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră NU vor fi transferate în alte state.
Vă asigurăm securitatea datelor:
Accesul pe acest website este nelimitat şi nu este condiţionat de logare cu user şi parolă.
Descărcarea fişierului este permisă oricărui vizitator al website-ului, având în vedere că documentul este public, fără nicio restricţie.
Transmiterea documentului (care include Date personale – Pagina 1, Cesionarea dreptului de publicare – Pagina 2 şi textul literar – Manuscrisul) se va realiza prin e-mail, la adresa oficială de corespondenţă a Concursului. Aceste informaţii nu vor fi publice.
Datele sunt colectate doar în scopul desfăşurării Concursului (vezi Regulament). Datele sunt colectate pentru a constitui baza de date cu participanţii la Concurs şi a persoanelor cărora li se pot acorda premii nominale.
Documentele care pot fi descărcate de pe acest website sunt protejate integral de sisteme antivirus care nu permit stocarea pe server şi nici transmiterea de pe server a fişierelor infestate, indiferent de tipul de sistem de operare pe care îl deţin participanţii.
Datele sunt stocate într-o bază de date aflată pe un server securizat. Baza de date nu va fi vândută sau cesionată pentru alte aplicaţii. Accesul la baya de date pe internet este permis doar Organizatorilor, pe bază de username şi parolă. Nu toate persoanele care au acces la aplicaţie au acces şi la zona de date personale. Persoanele care au acces la zona de date personale sunt doar cele care prelucrează baza de date a societăţii. Serverul de baze de date este protejat la nivel de reţea de un firewall care nu permite conectarea la acest server din internet. Stabilitatea funcţionării sale este asigurată de furnizorul de servicii de găzduire a domeniului editura-art.ro. Pentru eventualele disfuncţii, vă asigurăm de remedierea imediată.
Utilizăm şi administrăm cu responsabilitate informaţiile pe care le deţinem.
 Pentru a participa la concurs, vă rugăm să completaţi documentele pe care le puteţi descărca de aici:
- Fişa de participare
- Acordul dreptului de publicare
 
Vă recomandăm şi