"Câștigă o baghetă din universul Harry Potter!" - Regulament concurs

02 septembrie 2016
post-fb-harry-potter-467
SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Concursul «Câștigă o baghetă din universul Harry Potter» este organizat de:
 
S.C. Grupul Editorial ART S.R.L., cu sediul în Bucureşti 062650, sector 6, str. Splaiul Independenței nr. 319, OB LD18, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J/40/5872/14.06.2001 cod unic de înregistrare RO13965909, Cod IBAN RO18RNCB0072007684120001 deschis la BCR sector 1, reprezentată prin dl. DAN IACOB, în calitate de Director General, denumită în continuare EDITURA ART
 
Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Regulamentul este disponibil la următoarele adrese web: www.editura-arthur.ro/blog-arthur/ și http://www.editura-art.ro/blog/. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.
 
SECȚIUNEA 2. INFORMAȚII GENERALE
Concursul se va desfășura în perioada 2 – 30 septembrie 2016 pe paginile de Facebook ale Grupului Editorial ART. Orice înscriere la concurs efectuată după data de 30 septembrie 2016 ora 24:00 (inclusiv) nu va fi luată în calcul, cu excepția cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca un rezultat al unui act adițional la prezentul regulament, adus la cunoștința publicului prin modalitățile prevăzute la art. 1 de mai sus.
 
SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE
Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în aceasta acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțita și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să urmeze pașii menționați pe paginile de Facebook ale Grupului Editorial ART. Fiecare participant are dreptul la o singură înscriere în concurs.
 
SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.
 
SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
În perioada 2 – 30 septembrie 2016 fiecare achiziție online (de pe site-urile www.editura-arthur.ro și www.editura-art.ro) a cărții Harry Potter și copilul blestemat aduce utilizatorului o șansă de a câștiga una din cele 3 (trei) baghete.
Utilizatorii vor afla despre concurs de pe paginile de Facebook ale Grupului Editorial ART.
Utilizatorii se pot înscrie la concurs în perioada 2-30 septembrie 2016 până la ora 24:00.
 
SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI
SC GRUPUL EDITORIAL ART SRL acordă trei premii, constând în trei baghete (în valoare totală de 102 lire - 539.38 lei – conversie făcută la data de 02.09.2016, conform http://www.cursbnr.ro/). Cele trei premii oferite sunt diferite: baghetă Ron (34 lire); baghetă Hermione (34 lire); baghetă Harry Potter (34 lire) – achiziția se va face de pe site-ul https://www.harrypotterplatform934.com/.
Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei campanii promoționale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri și nici să solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.
 
SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI
Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți (pe platforma www.random.org) și vor fi anunțați în perioada 1 – 5 octombrie 2016. Toți participanții trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului. Pentru a fi validați, concurenții trebuie să răspundă la toate cerințele Concursului.
 
SECȚIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI
Câștigătorilor Concursului li se va aduce la cunoștință rezultatul în 5 zile după tragerea la sorți, astfel: vor fi anunțați pe paginile de Facebook ale Grupului Editorial ART.
În cazul în care câștigătorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă a furnizat date de contact eronate/incomplete, premiul se va acorda altui participant, ales de Comisia prestabilita prin același mecanism.
Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu depind de el.
Pentru primirea premiului, câștigatorul/câștigătoarea trebuie să prezinte Organizatorului o copie după buletin sau cartea de identitate. După primirea copiei de buletin sau cartea de identitate, Organizatorul va trimite premiul câştigătorului/câştigătoarei prin curier (prin DPD), asigurând transportul în mod gratuit.
 
SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI
Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 6 octombrie 2016, ora 24.00, și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natură a face imposibilă derularea.
 
SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit pe site-urile Grupului Editorial ART (www.editura-art.ro, www.editura-arthur.ro).
Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe paginile de Facebook ale Grupului Editorial ART.
 
SECȚIUNEA 11. LITIGII
În cazul unor litigii apărute între Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.
Vă recomandăm şi